Izdajatelj garancije:
CMC GROUP d.o.o.
IOC Zapolje I/10
1370 Logatec

Naslednji pogoji, ki opisujejo pogoje in obseg naše podaljšane garancije, ne posegajo v zakonsko določene jamčevalne obveznosti s strani prodajalca iz naslova prodajne pogodbe, sklenjene s končnim kupcem.


1. Področje uporabe pogojev

1.1. CMC GROUP d.o.o. nudi prostovoljno podaljšanje garancije na 36 mesecev, pod pogojem, da kupec registrira mehčalno napravo na spletni strani www.cmc-group.si v 15 dneh od dneva zagona mehčalne naprave, ki je navedena na delovnem nalogu.

1.2. Podaljšano garancijo je mogoče skleniti za mehčalno napravo serije SMARTSOFT, SOFT, SOFT SIMPLEX, SOFT TWIN in SOFT DUPLEX.

1.3. Med trajanjem podaljšane garancije pooblaščeni serviserji podjetja CMC GROUP d.o.o. brezplačno odpravijo dokazane napake na materialu in/ali proizvodne napake na napravi, ki je navedena na garancijskem listu, če je bil CMC GROUP d.o.o. s slednjimi seznanjen nemudoma po njihovi ugotovitvi in v času trajanja veljavnosti podaljšane garancije.

1.4. Garancijska storitev se izvrši s popravilom v garancijskem roku, tj. po presoji CMC GROUP d.o.o. s popravilom ali zamenjavo delov. Če se določeno popravilo izkaže za neizvedljivo ali ekonomsko nesprejemljivo, CMC GROUP d.o.o. presodi o tem, ali bo kupcu namesto popravila v garancijskem roku ponudil zamenjavo naprave. Zamenjani deli kot tudi zamenjana naprava preidejo v last CMC GROUP d.o.o.

1.5. Garancijska storitev vključuje s pridržkom točke 1.6. tako čas dela, prihoda in odhoda, nadomestni material, svetovanje s strani pooblaščenega serviserja glede odprave motenj pri stranki ter administracijo.

1.6. Če odpravljanje okvare ne spada v okvir garancije in bi lahko stranka to ugotovila sama, se ji zaračunajo vsi stroški, nastali s pregledom, zlasti pa stroški prihoda, razen če stranka dokaže, da glede na okoliščine ni mogla ugotoviti, da garancijski zahtevek ne obstaja.

1.7. Podaljšana garancija velja le za napravo, navedeno na garancijskem listu, in je ni mogoče prenesti na drugo napravo. V primeru nakupa seta naprav se podaljšana garancija izvede za vsako napravo iz seta posebej.

1.8. Podaljšana garancija velja le za ozemlje Republike Slovenije.

1.9. Storitve iz naslova podaljšane garancije je mogoče uveljavljati le ob predložitvi originalnega računa, pravilno izpolnjenega garancijskega lista in potrdila o podaljšani garanciji.

2. Trajanje garancije in prenosljivost

2.1. S podaljšano garancijo prevzema CMC GROUP d.o.o. neposredno po enoletni garanciji proizvajalca jamstvo za storitve, navedene v tč. 1, in sicer za obdobje 2 let. Pogoji podaljšane garancije prenehajo samodejno po preteku 2 let in jih ni treba odpovedati.

2.2. Opravljene garancijske storitve nimajo niti učinka podaljšanja roka trajanja garancije niti ne prične rok trajanja podaljšane garancije ponovno teči.

2.3. Če je naprava v roku trajanja garancije zamenjana v smislu 2. stavka točke 1.2., prvotno izdano potrdilo o podaljšani garanciji izgubi svojo veljavnost. Preostali čas trajanja garancije se prenese na zamenjano napravo, za kar je izdano novo ustrezno potrdilo.

2.4. Pri prodaji naprave se lahko potrdilo, ki je vezano na napravo, prenese na novega lastnika. V tem primeru je treba CMC GROUP d.o.o. obvestiti o spremembi pisno na naslov CMC GROUP d.o.o., IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec. To ne vpliva na pogoje podaljšane garancije, ki ostajajo v veljavi in se v nespremenjeni obliki prenesejo na novega lastnika. Tudi v tem primeru ne pride niti do podaljšanja roka trajanja garancije niti ne prične rok trajanja podaljšane garancije ponovno teči.

3. Izključene storitve in prenehanje garancije

3.1. Podaljšana garancija ne vključuje jamčenja v naslednjih primerih:

  • nepravilne ali malomarne rabe, vključno z (vendar ne omejeno na) zlorabo ali uporabo neprimerne opreme;
  • nepooblaščenih posegov v napravo, vključno z (vendar ne omejeno na) odpiranjem izdelka in preureditvami na napravi;
  • mehanskih poškodb ali preobremenitve naprave;
  • prenizke ali previsoke električne napetosti;
  • zunanjega udarca (padec ali udarec);
  • uporabe neoriginalne opreme;
  • nepravilne montaže naprave;
  • izostalega ali nepravilnega vzdrževanja naprave;
  • redne obrabe (na primer obraba sestavnih delov kot je merilec pretoka in izguba ionskega izmenjevalca).

4. Jamstvo

4.1. Zahtevki, ki presegajo obseg podaljšane garancije ali drugi zahtevki – zlasti tisti v zvezi s povračilom škode, nastale zunaj naprave –, niso utemeljeni s to podaljšano garancijo.

5. Obravnavanje garancijskega primera

5.1. Servisne storitve se opravljajo od ponedeljka do petka v delovnem času pooblaščenih serviserjev CMC GROUP d.o.o., razen ob praznikih in dela prostih dneh.

5.2. Ob naročilu garancijskega popravila mora stranka na dan popravila predložiti pooblaščenemu serviserju originalni račun, pravilno izpolnjen garancijski list in v primeru podaljšanja garancije potrdilo o podaljšani garanciji.

6. Druge določbe

6.1. Pravna določila, ki odstopajo, so v nasprotju in/ali dopolnjujejo pričujočo podaljšano garancijo, morajo biti v pisni obliki, sicer niso veljavna.

6.2. Razmerje med podjetjem CMC GROUP d.o.o. in stranko ureja slovensko pravo.

6.3. Sodna pristojnost za morebitne spore med stranko in podjetjem CMC GROUP d.o.o. se določa po prebivališču stranke. Stranka ima pravico sprožiti sodni spor zoper podjetje CMC GROUP d.o.o. tudi po njegovem sedežu.


Junij 2019

Nazaj na vrh